Mặc dù NoSQL ngày càng phổ biến và phát triển, tuy nhiên hầu hết các ứng dụng đều dùng MySQL làm main Database. Tuy ORM đang trở thành xu thế phổ biến và lập trình viên không còn quen với việc viết Query trực tiếp, thì việc hiểu và cải thiện câu query vẫn rất cần thiết, đặc biệt trong các ứng dụng lớn cần cải thiện hiệu nặng. Trong seminar này, tôi sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản về index và một vài kỹ thuật đánh index trong MySQL, qua đó giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu này.